Prywatność i pliki cookie

Spółka poświęca szczególną uwagę kwestii danych osobowych Użytkowników jej strony internetowej, dlatego stara się nie tylko spełniać ich oczekiwania, ale również wychodzić im naprzeciw, ponieważ jest świadoma delikatnego charakteru tej problematyki.

Administrator sklepu internetowego Shelfox.pl, ARC-KRANJ d.o.o., jest zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Republiki Słowenii (ZVOP-1) zobowiązany do ochrony danych osobowych swoich Użytkowników.

Shelfox.pl gromadzi następujące dane Użytkowników na potrzeby działalności:

• imię i nazwisko;
• adres dostawy;
• firmę lub nazwę osoby prawnej (jeśli Użytkownik jest osobą prawną);
• numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej (jeśli Użytkownik jest osobą prawną);
• numer kontaktowy;
• kraj zamieszkania;
• inne dane, które zostały przez Użytkownika podane dobrowolnie w formularzu na stronie sklepu internetowego;

Sprzedawca nie odpowiada za poprawność, kompletność i aktualność danych podanych przez Użytkowników. Na potrzeby zachowania bezpieczeństwa gromadzone są również adresy IP, z których Użytkownicy dostają się na stronę internetową. Każdemu Użytkownikowi na początku wizyty na stronie internetowej dostarczany jest plik cookie dotyczący sesji, służący do identyfikacji i monitorowania koszyka. Shelfox.pl może również przechowywać na komputerach Użytkowników inne pliki cookie, takie jak: numer identyfikacyjny użytkownika w formie zaszyfrowanej (dla identyfikacji użytkownika przy kolejnej wizycie), oceny artykułów (dla informacji, które produkty zostały już ocenione) oraz pliki cookie systemu Google Analytics (analiza odwiedzin adresu internetowego).

Wszystkie wymienione dane, z wyjątkiem plików cookie, są trwale przechowywane na serwerze Shelfox.pl. Pliki cookie dotyczące sesji są przechowywane w pamięci serwera jedynie podczas trwania wizyty i zostają usunięte po jednej godzinie nieaktywności. Trwałe pliki cookie są przechowywane na komputerze Odwiedzającego.

Wdrażanie polityki prywatności

Spółka ARC-KRANJ d.o.o. ma przyjęte Zasady ochrony danych osobowych. Wszystkie osoby zatrudnione w Spółce, które mają w jakikolwiek sposób styczność z danymi osobowymi, są zaznajomione z treścią Zasad ochrony danych osobowych.

Prawo do informacji

Klient posiada prawo do bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, a także prawo do wglądu, poprawienia oraz usunięcia tych danych. W przypadku pytań odnośnie usunięcia lub wykorzystania danych należy skontaktować się ze Spółką mailowo pod adresem service@shelfox.com lub listownie na adres Spółki ARC-KRANJ d.o.o..

Wiadomości o statusie zamówienia: Spółka zastrzega sobie prawo do poinformowania Klienta o statusie jego zamówienia na podany przez niego numer telefonu lub adres mailowy. Jeśli Klient nie odbierze zamówienia w ciągu 5 dni, Spółka zastrzega sobie prawo do wystosowania połączenia telefonicznego i wiadomości jako przypomnienia o odebraniu zamówienia.

Prawo Klienta do żądania w każdym momencie od spółki ARC-KRANJ d.o.o. (jako administratora danych osobowych) dostępu do danych osobowych i następujących informacji:

• celach przetwarzania,
• o kategoriach danych osobowych, podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym udostępniono lub którym zostaną udostępnione dane osobowe, a zwłaszcza podmiotach w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
• o przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, lub – jeśli to możliwe – sposobach wyliczania tego okresu,
• o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, włącznie z profilowaniem,
• o jego przyczynach oraz znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla danej osoby,
• jednej (bezpłatnej) kopii danych osobowych w formie określonej przez Klienta (jeśli żądanie zostało wystosowane w formie mailowej i Klient nie życzy sobie inaczej, wówczas kopia zostanie dostarczona w formie elektronicznej). Za kolejne kopie na życzenie Klienta administrator naliczy uzasadnioną opłatę z uwagi na poniesione koszty.
• o poprawieniu niedokładnych danych osobowych.

Prawo Klienta do żądania w każdym momencie od spółki ARC-KRANJ d.o.o. (jako administratora danych osobowych) ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

• jeżeli Klient kwestionuje dokładność danych osobowych, na okres umożliwiający administratorowi zweryfikować dokładność danych osobowych,
• jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub jeśli Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania,
• jeżeli administrator danych osobowych nie potrzebuje ich dłużej w celach przetwarzania, a Klient potrzebuje ich do dochodzenia, wdrażania i obrony swoich roszczeń prawnych.
• Usunięcie wszystkich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeżeli doszło do spełnienia przesłanek z artykułu 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przede wszystkim w przypadku, gdy Klient anuluje zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
• Wypis danych osobowych w formie strukturowej, czytelnej i nadającej się do użytku ogólnego, z prawem Klienta do udostępnienia tych danych innemu administratorowi tak, aby pierwotny administrator nie blokował tej czynności.
• Zaprzestanie wykorzystania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego włącznie z profilowaniem.
• Klient nie musi podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wraz z profilowaniem, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa – jeżeli doszło do spełnienia przesłanek z artykułu 22 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
• Prawo Klienta do złożenia skargi na administratora danych u Komisarza ds. informacji Republiki Słowenii, jeśli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych łamie postanowienia Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Procedura egzekwowania praw

Klient jest poinformowany o możliwości przekazania wszystkich wymienionych wyżej żądań dotyczących danych osobowych w formie pisemnej administratorowi na adres mailowy service@shelfox.com.

Klient jest poinformowany o tym, iż w przypadku egzekwowania praw dotyczących danych osobowych administrator może wymagać od Klienta dodatkowych danych na potrzeby wiarygodnej identyfikacji, a podjęcie działań może odrzucić jedynie wówczas, kiedy udowodni, że nie może wiarygodnie zidentyfikować Klienta.

O PLIKACH COOKIE

Czym są pliki cookie i dlaczego są potrzebne?

Plik cookie to plik z krótką informacją, który strona internetowa wysyła przeglądarce podczas wizyty na tej stronie. Dzięki niemu strona internetowa jest w stanie rozpoznać odwiedzającego, zapamiętać dane o jego wizycie, a także umożliwić bardziej komfortową i łatwiejszą usługę internetową. Dzięki plikom cookie administrator strony może odpowiednio dopasować zawartość strony internetowej, zapamiętać preferencje użytkownika oraz rejestrować wizytę na stronie. Przeglądanie portalu internetowego jest dzięki plikom cookie wygodniejsze, szybsze, a przede wszystkim skuteczniejsze.

Wyłączenie plików cookie

Odwiedzający stronę internetową sam decyduje, czy pozwala na przechowywanie plików cookie w swoim urządzeniu. Ustawienia odnośnie plików cookie można sprawdzić i zmienić w swojej przeglądarce internetowej.

Aby uzyskać informacje o ustawieniach odnośnie plików cookie należy wybrać używaną przeglądarkę.

Chrome
Firefox
Opera
Internet Explorer 9
Internet Explorer 7 i 8
Safari

Jeżeli użytkownik zmodyfikuje lub usunie folder z plikami cookie przeglądarki, zmieni lub zaktualizuje swoją przeglądarkę lub urządzenie, najprawdopodobniej będzie musiał ponownie wyłączyć pliki cookie. Proces przetwarzania i usuwania plików cookie różni się w zależności od przeglądarki. Aby uzyskać pomoc w tej kwestii, należy przejrzeć informacje dla użytkownika w konkretnej przeglądarce. Monitorowanie Google Analytics można wyłączyć pod tym odnośnikiem: https://marketingplatform.google.com/about/.